UWAGA PRACA! - Nabór na stanowisko cywilne - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

UWAGA PRACA! - Nabór na stanowisko cywilne

Data publikacji 18.09.2020

Komendant Powiatowy Policji w Śremie zatrudni pracownika Korpusu Służby Cywilnej na stanowisko Inspektora Referatu Administracyjno - Gospodarczego Komendy Powiatowej Policji w Śremie.

OGŁOSZENIE NR 68938

 

NAZWA I ADRES URZĘDU:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚREMIE

ul. Mickiewicza 15, 63-100 Śrem

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  W ŚREMIE

poszukuje kandydata na stanowisko

 

Inspektora

Referatu Administracyjno-Gospodarczego KPP w Śremie

(pracownika Korpusu Służby Cywilnej)

Wymiar etatu: 1,0

Miejsce wykonywania pracy :        Komenda Powiatowa Policji w Śremie

ul. Mickiewicza 15

63-100 Śrem

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 1. Ocena stanu technicznego pojazdów służbowych, łodzi służbowej i agregatu prądotwórczego, przygotowanie stosownej dokumentacji przed naprawą, przekazywanie pojazdów służbowych do naprawy i odbiór z warsztatów po naprawie;

 2. zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy, w tym analizowanie i zgłaszanie potrzeb jednostki na materiały, sprzęt, usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także sprzęt kwaterunkowo-gospodarczy, techniki policyjnej, wyposażenia specjalnego, uzbrojenia i druków – w tym zakresie współpracuje z wydziałami KWP w Poznaniu;

 3. nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym powierzonego w użytkowanie majątku i sprzętu transportowego (sezonowa wymiana opon, cykliczne uzupełnianie płynów itp.), materiałów i urządzeń oraz nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym pojazdów, łodzi służbowej i agregatu;

 4. wycofywanie z eksploatacji i zbywanie sprzętu transportowego;

 5. monitorowanie wykonywania usług mycia i napraw pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostkę oraz zlecanie przeglądów i badań technicznych;

 6. prowadzenie miesięcznej ewidencji zużytego paliwa i przejechanych kilometrów oraz wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie PasCom;

 7. nadzór nad eksploatacja i stanem technicznym obiektów budowlanych KPP w Śremie także pod katem zgodności z aktualnymi przepisami prawa budowlanego;

 8. realizacja czynności konserwacyjnych i naprawczych związanych z utrzymywaniem obiektów;

 9. realizacja czynności i zadań w zakresie inwestycji i remontów;

 10. realizacja umów i czynszów związanych z obiektami, naliczanie rocznych podatków od nieruchomości i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

 11. prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów w zakresie gospodarki materiałowo-technicznej;

 12. prowadzenie i sporządzanie dokumentacji dotyczącej darowizn rzeczowych i finansowych;

 13. organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych, ich brakowanie i zagospodarowywanie;

 14. naliczanie należności dla funkcjonaruyszy i pracowników Policji za środki ochrony osobistej i czystości;

 15. opracowanie dowodu przyjęcia – paliwa (olej napędowy, E95) oraz sporządzanie rozliczeń zbiorczych przychodów i rozchodów MPiS;

 16. wprowadzenie do systemu „ENERGIA” danych dotyczących mediów – stany liczników: wody, prądu, gazu;

 17. wystawianie książek kontroli pojazdów służbowych oraz ich rozliczanie;

 18. prowadzenie ewidencji sprzętu transportowego, materiałów i urządzeń oraz nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym pojazdów;

 19. nadzór nad urządzeniami kontrolno-pomiarowymi w celu zapewnienia sprawności urządzeń dopuszczanych do pracy i aktualizacja badań legalizacyjnych;

 20. wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia jednostki, w tym zgłaszanie potrzeb jednostki na materiały, sprzęt, usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także sprzęt kwaterunkowo-gospodarczy, techniki policyjnej, wyposażenia specjalnego, druków itp. oraz prowadzenie podręcznego magazynu artykułów biurowych, druków i materiałów konserwacyjnych oraz ewidencji magazynowo-materiałowej;

 21. potwierdzanie wykonania zleconych usług, opracowywanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym dokumentów finansowych, w tym faktur, rachunków i innych dowodów księgowych oraz ich terminowe przekazywanie do odpowiednich wydziałów KWP w Poznaniu;

 22. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta oraz innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami zgodnie z kompetencjami;

 23. prowadzenie ewidencji dokumentacji zgromadzonej do archiwizacji zgodnie z przepisami;

 24. wykonywanie innych zleconych zadań z zakresu Referatu Administracyjno-Gospodarczego.

  WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

   

  Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,

 • prawo jazdy kat. B

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

      Pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość budowy i oceny stanu technicznego pojazdów, łodzi i agregatu prądotwórczego,

 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,

 • systematyczność i odpowiedzialność,

 • łatwość komunikowania się,

 • umiejętność organizowania pracy w zespole,

 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

   

  Wymagania dodatkowe:

 • wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych,

 • samodzielność,

 • kreatywność,

 • poświadczenie bezpieczeństwa.

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 

charakter pracy: biurowa, 8 godzinna, jednozmianowa, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 

 • życiorys (winien zawierać nr PESEL) i list motywacyjny, z powołaniem się na numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM,

 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Dokumenty należy składać w terminie 10 dni roboczych od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

 

Komenda Powiatowa Policji w Śremie

ul. Mickiewicza 15

63-100 Śrem

 

INNE  INFORMACJE:

 

 • wynagrodzenie według mnożnika kwoty bazowej 1,3094 ( 2 660,65 brutto + wysługa lat)

 • dokumenty można składać osobiście w KPP w Śremie lub przesłać pocztą do 2 października 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego)

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 47-77-34-324 /325 /327 zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Śremie, w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych osobowych : Komendant Powiatowy Policji w Śremie

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.srem@po.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Śremie tel. 47-77-34-324 /325 /327 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

/ Magdalena Walkowiak / EK /