Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - nasze podsumowania - Mapy zagrożeń - KPP Śrem

Mapy zagrożeń

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - nasze podsumowania

Data publikacji 12.01.2017

W grudniu 2016 roku, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, do Komendy Powiatowej Policji w Śremie wpłynęły 64 informacje od internautów. Aż 30 z nich dotyczyło nieprawidłowego parkowania. Natomiast od 20 września do końca 2016 roku, poprzez KMZB, otrzymaliśmy 282 zgłoszenia. Najwięcej, bo 84 dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości.

 
_kmzb_12.01.17

 

Przypomnijmy, że od 20 września br. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa dla województwa wielkopolskiego. Za jej pośrednictwem mieszkańcy mogą anonimowo przekazywać Policji informacje o niepokojących ich zjawiskach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Cyklicznie, co miesiąc informujemy o tym, jakie wpłynęły do nas kolejne sygnały od internautów, ile z tych wiadomości potwierdziliśmy i jakie kroki podjęliśmy, aby dane zagrożenie wyeliminować. Tym razem podsumujemy zgłoszenia z grudnia 2016 oraz te, które wpłynęły wcześniej, od momentu kiedy mapa zaczęła działać.

W grudniu 2016 roku otrzymaliśmy 64 wiadomości od internautów. Aż 30 z nich dotyczyło nieprawidłowego parkowania, w tym potwierdziliśmy 25 zgłoszeń o nieprawidłowym parkowaniu w Śremie na ul. Kościuszki. Po analizie tej sprawy, obecnie rozważamy wystąpienie do zarządcy drogi, któremu chcemy zaproponować zmianę organizacji ruchu w tym rejonie. Ponadto w grudniu otrzymaliśmy też 21 zgłoszeń dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości, z tego potwierdziliśmy 8 informacji i wskazane miejsca zostały przez nas objęte policyjną kontrolą.

Od 20 września do końca 2016 roku, poprzez KMZB, otrzymaliśmy w sumie 282 zgłoszenia. I tak: przez pierwszych 11 dni, czyli do końca września 2016 roku wpłynęło 49 informacji, w październiku 105, w listopadzie 64 i tyle samo było w grudniu.  

W ubiegłym roku najwięcej zgłoszeń, bo w sumie 84 dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. Z tego potwierdziliśmy aż 58 informacji. Wszystkie wskazane miejsca zostały objęte policyjną kontrolą.

72 zgłoszenia w ubiegłym roku dotyczyły nieprawidłowego parkowania. Z tego potwierdziliśmy 30 zgłoszeń i 25 z nich dotyczyło opisywanego powyżej parkowania w Śremie na ul. Kościuszki.

Analizując zgłoszenia od mieszkańców za 2016 rok policjanci zwrócili uwagę także na to, iż na mapie pojawiały się informacje dot. złej organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Gostyńską w Śremie. Funkcjonariusze weryfikując te zgłoszenia nie stwierdzili nieprawidłowości w oznakowaniu tego skrzyżowania. Jednakże o sprawie został powiadomiony Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, do którego Komenda Powiatowa Policji w Śremie zwróciła się o rozważenie możliwości zmiany organizacji ruchu poprzez przebudowę tego skrzyżowania bądź wprowadzenie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej.

W 2016r. poprzez KMZB wpływały do nas też zgłoszenia dotyczące dzikich wysypisk śmieci. Większość tych informacji dotyczyła wysypiska w Pyszącej. Policjanci weryfikując te zgłoszenia nie stwierdzili, aby w Pyszącej istniało dzikie wysypisko śmieci. Przedsiębiorstwo funkcjonujące w tej miejscowości posiada zezwolenie Starosty Śremskiego na zbieranie odpadów, a kontrola z Urzędu Miejskiego w Śremie, która odbyła się na terenie tej firmy na początku października 2016r., nie stwierdziła nieprawidłowości. Obok informacji o wysypisku w Pyszącej kolejne zgłoszenia, które wpłynęły do nas za pośrednictwem KMZB dotyczyły dzikiego wysypiska śmieci w Małachowie. Policjanci weryfikując te informacje potwierdzili, że w tej miejscowości jest dzikie wysypisko śmieci. W związku z takimi ustaleniami Komenda Powiatowa Policji w Śremie poinformowała o sprawie Urząd Miasta i Gminy w Dolsku oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii celem podjęcia przez te podmioty czynności w ramach posiadanych kompetencji.

Cały czas zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszystkie sygnały od internautów skrupulatnie sprawdzamy.

Jeszcze raz zwracamy uwagę na to, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy temu, aby zgłaszać potrzebę pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 997 i 112.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl 

ZAPRASZAMY - TUTAJ ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

Poniżej dwie tabele zawierające dane z KMZB dot. powiatu śremskiego o zgłoszeniach potwierdzonych i niepotwierdzonych. Pierwsza z nich zawiera dane za okres 01-31.12.2016r., a druga podsumowuje zgłoszenia od 20 września do 31 grudnia 2016 r. 

 

Dane za okres 01-31.12.2016r.

 

KATEGORIE OGÓŁEM POTWIERDZONE NIEPOTWIERDZONE NOWE WERYFIKOWANE
Akty wandalizmu 0        
Bezdomność 0        
Dzikie kąpieliska 0        
Dzikie wysypiska śmieci 1   1    
Kłusownictwo 0        
Miejsca grupowania się małoletnich 0        
Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych 0        
Nielegalna wycinka drzew 0        
Nielegalne rajdy samochodowe 0        
Nieprawidłowe oznakowanie drogi 0      
Nieprawidłowe parkowanie 30  25 5  
Niestrzeżone przejście przez tory 0        
Niestrzeżony przejazd kolejowy 0        
Niewłaściwa infrastruktura drogowa 2   2    
Niszczenie zieleni 0        
Poruszanie się po terenach leśnych quadami 0        
Przekraczanie dozwolonej prędkości 21 8 13    
Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 8   8    
Utonięcia 0        
Używanie środków odurzających 1    1  
Wypalanie traw 0        
Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych 1   1    
Znęcanie się nad zwierzętami 0      
Zła organizacja ruchu drogowego 0        
Żebractwo 0      
RAZEM 64 33 31 0 0

Zgłoszenia od 20 września do 31 grudnia 2016 r. 

 

KATEGORIE

OGÓŁEM POTWIERDZONE NIEPOTWIERDZONE NOWE WERYFIKOWANE
Akty wandalizmu 6    6    
Bezdomność 0        
Dzikie kąpieliska 0        
Dzikie wysypiska śmieci 17 15    
Kłusownictwo 0        
Miejsca grupowania się małoletnich 3   3    
Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych 0        
Nielegalna wycinka drzew 0        
Nielegalne rajdy samochodowe 1    1    
Nieprawidłowe oznakowanie drogi 3  1 2    
Nieprawidłowe parkowanie 72  30 42  
Niestrzeżone przejście przez tory 0        
Niestrzeżony przejazd kolejowy 0        
Niewłaściwa infrastruktura drogowa 6 5    
Niszczenie zieleni 1   1    
Poruszanie się po terenach leśnych quadami 1    1    
Przekraczanie dozwolonej prędkości 84                58 26    
Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 34  3 31    
Utonięcia 0        
Używanie środków odurzających 9    9  
Wypalanie traw 0        
Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych 15 10 5    
Znęcanie się nad zwierzętami 3   3    
Zła organizacja ruchu drogowego 25  1  24    
Żebractwo 2   2    
RAZEM 282 106 176 0 0

 

 Autor: Ewa Kasińska