Kolejne działania "Prędkość - Zero Tolerancji" - video - Bezpieczna droga - KPP Śrem

Bezpieczna droga

Kolejne działania "Prędkość - Zero Tolerancji" - video

4 i 5 października 2018 roku wielkopolscy policjanci przeprowadzą działania „Prędkość – zero tolerancji”. Akcja zostanie przeprowadzona przede wszystkim na głównych ciągach komunikacyjnych, ale policyjnych kontroli można spodziewać się również na drogach lokalnych. Do działań „wielkopolskiej drogówki” włączą się również policjanci z województwa pomorskiego, którzy akcję prowadzić będą przy granicy z województwem wielkopolskim.

NADMIERNA PRĘDKOŚĆ ZABIJA

Nadmierna prędkość jest cały czas jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych, w tym tych najtragiczniejszych w skutkach – wypadków śmiertelnych. Wielu kierowców lekceważy obowiązujące przepisy, czym stwarzają realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Co trzecia osoba, która ginie na drodze, to ofiara nadmiernej prędkości. ¼ wypadków na drodze jest spowodowana tym, że kierowcy nie dostosowują prędkości do panujących warunków. 25 % osób, które odnoszą rany w wyniku zdarzeń drogowych, to również ofiary nadmiernej prędkości.

Główne przyczyny zdarzeń drogowych zaistniałych z winy kierujących, to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu.

ROK 2017

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

454

610

66

83

587

729

5256

5036

Niezachowanie bezp. odległości między pojazdami

133

218

5

6

173

256

5262

5175

Razem wykroczenia związane z prędkością

587

828

71

89

760

985

10518

10211

 

9 MIESIĘCY 2018 ROKU

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

9 m. 2017

9 m.

2018

9 m.

2017

9 m.

2018

9 m.

2017

9 m.

2018

9 m.

2017

9 m.

2018

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

479

458

71

33

558

606

3527

3547

Niezachowanie bezp. odległości między pojazdami

160

152

4

2

189

194

3746

3692

Razem wykroczenia związane z prędkością

639

610

75

35

747

700

7273

7239

Mimo, iż większość wypadków ma miejsce w obszarze zabudowanym, to w wyniku wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym ginie zdecydowanie więcej osób. Przyczyną takiego stanu rzeczy upatrywać należy w tym, że na obszarze  niezabudowanym kierujący rozwijają większe prędkości, a skutki zdarzeń są bardziej tragiczne.

KASKADA

Głównym celem prowadzonych przez policjantów działań będzie zapobieganie wypadkom drogowym przez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze będą chcieli wyeliminować z dalszej jazdy jak największą ilość drogowych piratów. Podczas dwudniowych działań kierowcy muszą się liczyć z tym, że na jednym odcinku drogi, ich prędkość może być kontrolowana kilka razy w niewielkich odstępach.

PRZEKROCZYŁEŚ PRĘDKOŚĆ – MOŻESZ STRACIĆ PRAWO JAZDY.

         W 2017 roku w Wielkopolsce 2.605 (w 2016 roku – 2.821) kierujących straciło prawo jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.

         W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku takich przypadków było 1.489.  

POJEDZIESZ ZA SZYBKO – STRACISZ PRAWO JAZDY NA 3 MIESIĄCE.

Od ponad 3 lat obwiązują przepisy dot. zatrzymania prawa jazdy, które stanowią, że w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób, zatrzymane zostanie prawo jazdy i przesłane do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące. Starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.

Istotne jest to, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu – starosty.

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w tym 3 – miesięcznym okresie, będzie skutkowało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kierowanie pojazdem w tych okresach (decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jady) jest wykroczeniem określonym w art. 94 kw.

Kolejna „wpadka” bez prawa jazdy, wiązać się będzie z cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami. Jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie, która po raz pierwszy ubiega się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami (kurs i egzamin).

Kierowanie pojazdem w tym okresie (decyzja starosty o cofnięciu uprawnień) jest przestępstwem określonym w art. 180a kk., który stanowi:

 „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

 

DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ NA DROGACH W POLSCE

 • Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t

(DMC – dopuszczalna masa całkowita)

 

 • Obszar niezabudowany
 • Autostrada                                                                    140 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa                                120 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa                               100 km/h
 • Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę          100 km/h
 • Droga jednojezdniowa                                                  90 km/h

 

 • Obszar zabudowany
 • Od godz. 5:00 do 23:00                                                50 km/h
 • Od godz. 23:00 do 5:00                                                60 km/h

 

 • Strefa zamieszkania                                                   20 km/h

 

 • Pozostałe pojazdy oraz zespoły pojazdów (przyczepą, naczepą)

 

 • Obszar niezabudowany
 • Autostrada                                                                    80 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa                                80 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa                               80 km/h
 • Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę          80 km/h
 • Droga jednojezdniowa                                                  70 km/h

 

 • Obszar zabudowany
 • Od godz. 5:00 do 23:00                                                50 km/h
 • Od godz. 23:00 do 5:00                                                60 km/h

 

 • Strefa zamieszkania                                                   20 km/h

 

 • Autobusy spełniające warunki określone w art. 66 ust. 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

 • Obszar niezabudowany
 • Autostrada                                                                    100 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa                                100 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa                               100 km/h
 • Obszar zabudowany
 • Od godz. 5:00 do 23:00                                                50 km/h
 • Od godz. 23:00 do 5:00                                                60 km/h

 

 • Strefa zamieszkania                                                   20 km/h

 

 • MANDAT ZA PRĘDKOŚĆ

  Wyciąg z:

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

  z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 2023)

  tj. z dnia 4 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1624) – tekst jednolity z późn. zmianami:

C. Prędkość i hamowanie

 

art. 97 albo art. 92 § 1

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

art. 20 albo § 27 lub § 31 [1]

 

36

do 10 km/h

do 50

37

o 11-20 km/h

od 50 do 100

38

o 21-30 km/h

od 100 do 200

39

o 31-40 km/h

od 200 do 300

40

o 41-60 km/h

od 300 do 400

41

o 51 km/h i więcej

od 400 do 500

42

art. 90

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie

art. 19 ust. 2 pkt 2

art. 19 ust. 2 pkt 1

od 100 do 300

43

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

od 50 do 200

44

art. 97

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

art. 19 ust. 3

200

 

PUNKTY ZA PRĘDKOŚĆ

Wyciąg z:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 488):

 

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

01

- powyżej 50 km/h

art. 92a k.w.
albo art. 97 k.w.

art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo §27, §31 ust. 1 lub §81 ust. 1 i 2 z.s.d.
albo art. 21 ust. 4 p.r.d.

10

02

- od 41 do 50 km/h

8

03

- od 31 do 40 km/h

6

04

- od 21 do 30 km/h

4

05

- od 11 do 20 km/h

2

07

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 90 k.w.

art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

2

 

/ KWP / EK /

Ładowanie odtwarzacza...