"Oznacz swój dom" - Prewencja - KPP Śrem

"Oznacz swój dom"

_nr_07.05.2014r

Brak tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości może spowodować znaczne utrudnienia w pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. Dlatego będziemy prowadzili działania pn. „Oznacz swój dom”.

Zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne:

„1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.”

W całej Wielkopolsce policjanci będą sprawdzali czy posesje są oznaczone, bowiem zdarza się, że przedstawiciele różnych służb błądzą w terenie, pytają o konkretny adres i tracą bezcenne sekundy czy minuty. Często jest też tak, że właściciele posesji niestety nie są świadomi tego, że brak tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości może spowodować znaczne utrudnienia w pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. Dlatego najpierw, w maju będziemy prowadzili działania informacyjne, a następnie w czerwcu sprawdzająco – represyjne.

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń:Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.”

dsc08863_nr_07.05.2014r