"Internet jako ... " - Prewencja - KPP Śrem

"Internet jako ... "

Uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapraszamy do udziału w III edycji Wielkopolskiego Konkursu Filmowego pn. "Bezpieczny Internet". Tym razem należy przygotować prace nt. "Internet jako cenne źródło informacji i kontaktów międzyludzkich".

 

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO

„BEZPIECZNY INTERNET”


 1. Cel konkursu :

Propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz zwrócenie uwagi na pozytywne strony Internetu, szczególnie wykorzystanie Internetu jako elektronicznego narzędzia regulowania płatności, robienia zakupów, inwestowania, lokowania pieniędzy i komunikowania się między ludźmi.


 1. Organizator konkursu:

  1. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

  2. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

  3. Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

 2. Adresaci Konkursu:

Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Wielkopolski.

 1. Zasady Konkursu:

  1. Konkurs ma charakter otwarty.

  2. Konkurs oceniany jest oddzielnie w dwóch kategoriach wiekowych - gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

  3. Konkurs jest rozgrywany drużynowo (2 do 4 członków w drużynie). W skład drużyny mogą wchodzić tylko uczniowie aktualnie uczęszczający do szkoły.

  4. W przypadku zespołów szkół nie mogą być tworzone drużyny składające się z uczniów z różnych typów szkół.

  5. Każda drużyna uczestniczy w konkursie pod kierunkiem nauczyciela (ten sam nauczyciel może być opiekunem kilku drużyn z danej szkoły).

  6. Zgłoszenia drużyny do konkursu dokonuje tylko nauczyciel – opiekun.

  7. Temat prac: Internet jako cenne źródło informacji i kontaktów międzyludzkich.

  8. Wymogi techniczne:

  • udźwiękowiony materiał filmowy (animacja, film) wykonany przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowania multimedialnego

  • czas trwania animacji/filmu – nie dłuższy niż 5 minut,

  • dozwolone formaty plików: avi, mov lub mpeg

  • praca powinna być przygotowana do odtworzenia w standardowych odtwarzaczach zainstalowanych w systemie Windows XP, nagrana na płycie CD lub DVD

  • w przypadku użycia nietypowych kodeków należy je dołączyć do pracy nagrywając na płycie z materiałem  

  • Każda nadesłana praca winna zawierać następujące dane:

  • Tytuł pracy

  • Imię i nazwisko autora

  • Wiek

  • Zgodę rodziców na wzięcie udziału w Konkursie

  • Zgodę rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich) lub uczestnika pełnoletniego Konkursu na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.833)


  1. Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

  2. Prawa autorskie do pracy złożonej w konkursie nie mogą być niczym ograniczone.

  3. Termin składania prac konkursowych upływa 14 stycznia 2011r.

  4. W konkursie nie będą brały prace, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane, lub wpłynęły do Organizatora po terminie.

  5. Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu

  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych.

  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego na skutek okoliczności niezależnych od niego.

  8. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

  9. Nadzór na prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa.

  10. Komisja Konkursowa składać się będzie od 3 do 8 osób.

  11. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

  12. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

  13. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

  14. Dane tych osób przetwarzane będą przez podmiot działający na zlecenie administratora w rozumieniu

art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego Konkursu.

Organizator oraz fundator nagród zastrzegają sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych osobowych osób, które otrzymają nagrodę i wyróżnienia w Konkursie.

Organizatorowi przysługuje prawo publikowania informacji o nagrodzonych pracach, w środkach masowego przekazu, a także prawo wykorzystywania tych prac, bez dalszych zobowiązań finansowych wobec laureata.

Prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje Organizatorowi lub Jury.

Organizator lub Jury może dokonywać zmian w Regulaminie, które stają się obowiązujące z chwilą opublikowania ich na stronie WWW Zespołu Szkół Łączności.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Terminy

Prace konkursowe należy przesłać do Organizatora:

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

ul. Przełajowa 4

61-622 Poznań

Z dopiskiem „Konkurs filmowy”

do 14 stycznia 2011r.

   • termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2011

   • termin przekazania nagród –Światowy Dzień Bezpieczeństwa w Internecie – 8 luty 2011r.

 Nagrody

W Konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów w dwóch kategoriach wiekowych.

Laureaci otrzymają cenne nagrody rzeczowe

Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac. Zostaną one przekazane do publikacji własnych i telewizyjnych.

Jury.

Prace ocenia Jury, którego skład ustala Organizator Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w publikacjach związanych z Konkursem.

Informujemy też, iż w miesiącu listopadzie br. planowane są warsztaty „Młodego reżysera” związane z konkursem mające na celu doskonalenie umiejętności tworzenia filmów wideo.

Termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie oraz w warsztatach - do dnia 31 października 2010r. na adres e-mail: office@st.poznan.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Powyższy regulamin pochodzi z Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu