Zagrożenia podczas użytkowania Internetu - Prewencja - KPP Śrem

Zagrożenia podczas użytkowania Internetu

Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Wielkopolski zapraszamy do udziału w konkursie filmowym pt. „BEZPIECZNY INTERNET” .

     Zasady Konkursu:

1.      Konkurs ma charakter otwarty.

2.      Konkurs oceniany jest oddzielnie w dwóch kategoriach wiekowych - gimnazjaliści i uczniowie szkół

                   ponadgimnazjalnych.

3.      Konkurs jest rozgrywany drużynowo (2 do 4 członków w drużynie). W skład drużyny mogą wchodzić

      tylko uczniowie aktualnie uczęszczający do szkoły.

4.      W przypadku zespołów szkół nie mogą być  tworzone drużyny składające się z uczniów  z różnych

      typów szkół.

5.      Każda drużyna uczestniczy w konkursie pod kierunkiem nauczyciela (ten sam nauczyciel może być

      opiekunem kilku drużyn z danej szkoły).

6.      Zgłoszenia drużyny do konkursu dokonuje tylko nauczyciel – opiekun.

7.      Temat prac: zagrożenia podczas użytkowania Internetu

8.      Wymogi techniczne:

-    udźwiękowiony materiał filmowy (animacja, film) wykonany przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowania multimedialnego

-    czas trwania animacji/filmu – nie dłuższy niż 10 minut,

-    dozwolone formaty plików: avi, mov lub mpeg

-    praca powinna być przygotowana do odtworzenia w standardowych odtwarzaczach zainstalowanych w systemie Windows XP, nagrana na płycie CD lub DVD

-    w przypadku użycia nietypowych kodeków należy je dołączyć do pracy nagrywając na płycie z materiałem

9.      Każda nadesłana praca winna zawierać następujące dane:

-    Tytuł pracy

-    Imię i nazwisko autora

-    Wiek

-    Zgodę rodziców na wzięcie udziału w Konkursie

-    Zgodę rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich) lub uczestnika pełnoletniego Konkursu na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.833)

10.  Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw

      osobistych lub majątkowych osób trzecich.

11.  Prawa autorskie do pracy złożonej w konkursie nie mogą być niczym ograniczone.

12.  Termin składania prac konkursowych upływa 22 stycznia 2010 roku.

13.  W konkursie nie będą brały prace, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane, lub

      wpłynęły do Organizatora po terminie.

14.  Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu

15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły z przyczyn od niego

      niezależnych.

16.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego na skutek okoliczności

      niezależnych od niego.

17.  Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

18.  Nadzór na prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa.

19.  Komisja Konkursowa składać się będzie od 3 do 8 osób.

20.  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

21.  Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych

       osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

22.  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

23.  Dane tych osób przetwarzane będą przez podmiot działający na zlecenie administratora w rozumieniu

      art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego

      Konkursu.

24.   Organizator oraz fundator nagród zastrzegają sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych

      osobowych osób, które otrzymają nagrodę i wyróżnienia w Konkursie.

25.  Organizatorowi przysługuje prawo publikowania informacji o nagrodzonych pracach, w środkach

      masowego przekazu, a także prawo wykorzystywania tych prac, bez dalszych zobowiązań finansowych

      wobec laureata.

26.  Prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje Organizatorowi lub

      Jury.

27.  Organizator lub Jury może dokonywać zmian w Regulaminie, które stają się obowiązujące z chwilą

      opublikowania ich na stronie WWW Zespołu Szkół Łączności.

28.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

          Terminy

Prace konkursowe należy przesłać do Organizatora:

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

ul. Przełajowa 4

61-622 Poznań

Z dopiskiem „Konkurs filmowy”

do 22 stycznia 2010 roku

-    termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2010

-    termin przekazania nagród –Światowy Dzień Bezpieczeństwa w Internecie –  8 luty 2010r.

 

      Nagrody

W Konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów w dwóch kategoriach wiekowych.

Laureaci otrzymają cenne nagrody rzeczowe

 

Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac. Zostaną one przekazane do publikacji własnych i telewizyjnych.


Jury.

Prace ocenia Jury, którego skład ustala Organizator Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w publikacjach związanych z Konkursem.

Cel konkursu :

Propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu, szczególnie wykorzystanie Internetu jako elektronicznego narzędzia regulowania płatności, robienia zakupów, inwestowania i lokowania pieniędzy.

 

Organizator konkursu:

1.      Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

2.      Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

3.      Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Opracowano na podstawie informacji z KWP w Poznaniu.