Spotkaliśmy się w urzędzie - Prewencja - KPP Śrem

Spotkaliśmy się w urzędzie

pozory.3Policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Brodnicy wspólnie z miejscową Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowali w Urzędzie Gminy w Brodnicy spotkanie ze sprzedawcami.

Odbyło się ono głównie w związku z realizacją, także przez śremską Policję, kampanii edukacyjnej pn. "Pozory mylą, dowód nie" oraz Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18. Ponadto było także okazją do rozmów na wiele jeszcze innych tematów dot. szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Podczas spotkania policjanci - dzielnicowi wspierani przez rzecznika prasowego śremskiej Policji zwrócili uwagę sprzedawców m. in. na to, że dorosły wygląd klienta nie oznacza jego pełnoletności, a dowody osobiste mogą być wydawane osobom, które nie ukończyły 18 lat. Stąd ważne jest, aby zwracali oni uwagę na umieszczoną w tym dokumencie datę urodzenia. Przypomnieliśmy też sprzedawcom, że zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy oraz o innych uregulowaniach zawartych w tym akcie prawnym. Przypomnieliśmy również sprzedawcom uregulowania wynikające z Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W ramach spotkania odbyła się także emisja filmu prewencyjnego pt. "Eksperyment". Na zakończenie sprzedawcy otrzymali od nas tematyczne materiały edukacyjne.

pozory.1