Włączymy się w kampanię edukacyjną - Prewencja - KPP Śrem

Włączymy się w kampanię edukacyjną

                   "POZORY MYL¡, DOWóD NIE"

Włączymy się w ogólnopolską kampanię edukacyjną pn. "Pozory mylą, dowód nie".

Głównym jej celem jest edukacja sprzedawców alkoholu. Dlatego odwiedzimy miejsca sprzedaży alkoholu w powiecie śremskim, aby zwrócić uwagę sprzedawców m. in. na to, że dorosły wygląd klienta nie oznacza jego pełnoletności, a dowody osobiste mogą być wydawane osobom, które nie ukończyły 18 lat. Stąd ważne jest, aby sprzedawcy zwracali uwagę na umieszczoną w tym dokumencie datę urodzenia. Przypomnimy też sprzedawcom, że zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy oraz o innych uregulowaniach zawartych w tym akcie prawnym. W miejscach, które odwiedzimy zostawimy tematyczne materiały edukacyjne: ulotki, plakaty oraz naklejki na szyby.